لیست محصولات بر اساس مارک تک ستاره

سیم سیار صنعتی بزرگ 5 پریز
سیم سیار صنعتی بزرگ ۵ پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.
سیم سیارمتوسط 3 پریز صنعتی
سیم سیار صنعتی متوسط 3 پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.

سیم سیارمتوسط 4 پریز صنعتی
سیم سیار صنعتی متوسط 4 پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.
مناسب ۵۰ متر ۲در ۱.۵
سیم سیارکوچک صنعتی
سیم سیار صنعتی کوچک ۳ پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.