سیم سیار صنعتی

سیم سیار صنعتی بزرگ 5 پریز
182,000 تومان
(بدون مالیات)
سیم سیار صنعتی بزرگ ۵ پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.
سیم سیار صنعتی بزرگ 5پریز
177,000 تومان
(بدون مالیات)
سیم سیار صنعتی بزرگ 4 پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.
سیم سیارمتوسط 4 پریز صنعتی
167,000 تومان
(بدون مالیات)
سیم سیار صنعتی متوسط 4 پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.
مناسب ۵۰ متر ۲در ۱.۵
سیم سیارکوچک صنعتی
132,000 تومان
(بدون مالیات)
سیم سیار صنعتی کوچک ۳ پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.
سیم سیارمتوسط 3 پریز صنعتی
154,000 تومان
(بدون مالیات)
سیم سیار صنعتی متوسط 3 پریز
یکی از مهمترین لازم ها در برخی از کارگاه ها و تولیدی ها می باشد. زیرا می توان به کمک آنها اغلب دستگاه های برقی را راه اندازی کرده و به صورت سیار آنها را مورد استفاده قرار داد.