چسب برق

عایق الکتریسیته برای جلوگیری از اتصالی ها احتمالی