لامپ هالوژن

نام تجاری

گارانتی

زوجی 04

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

زوجی 04

  سیم و کابل زوجی

 کابل های زوجی دارای تعدادی رشته می باشند که برای ارتباطات مختلف این وسیله های الکترونیکی و ارتباطی به برقی کاربرد دارد.

 این کابل  دیگر مانند سیم های برق رشته های  تکی ندارد و فقط یک رشته فلزی در آن به نام هسته سیم همراه با تعداد سیم درون یک  پک به صورت منظم در هم تنیده شده است.

 اگر در حال استفاده از کابل های کراس یا  کابل شبکه برای شبکه کردن دو کامپیوتر باشید ، خواهید دید که در ساختمان داخلی آن ها چهار رشته سیم دو تایی به صورت جفتی به یکدیگر بافته شده اند د و اخل یک کابل قرار داده شده اند.

کابل هـای زوجـی را می تـوان بـر اسـاس اسـاس تلفـات انرژی سـیگنال بـه علت مجـاورت با یـک مدار دیگـر و تضعیف آن  یا همشـنوایی آن ها مقایسـه نمود.

یـک کابـل زوجی دارای دو سـیم مسـی با حـدود یـک میلی متر قطر می باشد.

 ایـن دو سـیم بـه طـور جداگانـه عایق شـده و به شـکل مارپیـچ به دور هـم پیچیده اند.

بـرای عایـق  آن ها از رزیـن فلوئورپلیمـر ، پلی اتیلـن، پلـی وینیـل کلرایـدو و تفلـون اسـتفاده می گردد.

هدف از تابیدن سیم ها در کابل های زوجی

هدف  از تابیـدن سـیم ها، کاهـش تداخـل الکتریکـی زوج های مشـابه در اطـراف می باشد و عملکـرد سـیم بـا افزایـش تعـداد پیچـش در طـول واحـد، بهبـود پیدا می کند.

 اگـر دو سـیم مـوازی یکدیگر باشند ، آن گاه تداخـل الکترومغناطیسـی کـه از دسـتگاه های دیگـر همانند موتور ایجاد می  گردد می توانـد باعـث بـه وجود آمـدن نویز یـا تداخل روی سـیمی شـود که به منبـع نویـز نزدیکتـر می باشد.

این موضـوع منجر به ایجـاد ولتـاژ باالتر در یک سـیم نسـبت بـه سـیم دیگر می گردد.

مشـکل قبـل بـه خودی خـود منجر به ایجـاد بـار نامتعادل در سـیگنال و شـکل گیری سـیگنال آسـیب دیـده شده و در گیرنده دگرگونی ایجاد می کند.

 اگـر دو سـیم بـه هـم تابیده گردند ، آن گاه اثر تراکمـی تداخل بـر روی هر دو سـیم یکسـان خواهد بود.

بـا ایـن کار هر سـیم بـه منبع نویز بـرای نیمی از زمـان نزدیک تر و برای نیمـه دیگـر دورتـر می گردد.

 یعنـی در یـک پیـچ یک سـیم به منبـع نویز نزدیک تـر و دیگـری دورتـر می باشد و در پیـچ بعـدی عکـس ایـن موضـوع رخ می دهد، پس می توان نتیجه گرفت  به دلیل از بین رفتن سیگنال های ناخواسته هیـچ دگرگونـی در گیرنده ایجاد نمی شـود .

 

 مزایای سیم و کابل زوجی

 با کمک کابل زوجی می توان به این تعداد کانال ارتباط برقرار کرده و تعدادی وسیله را به یکدیگر متصل نمود ،به طور مثال برای کابل زوجی قاعده و افزایش طول ۳ تا ۴ خط تلفن و در نهایت اتصال شبکه خواهید بود.

 از آن جا که کارهای زوج دارای تعدادی رشته سیم است نمی‌توان برای متصل نمودن وسیله ها و سیم کشی ، سیم های مجزا را حذف نمود.

 ساختمان سیم و کابل زوجی

 کابل های زوجی از فلز مس ساخته شده اند.

بعضی از آن ها در داخل کابل قوس  بیشتری داشته و منعطف ترند که بر اساس تعداد رشته  ها وزوجیت می باشند.

 تعدادی از آن ها خمیدگی و انعطاف پذیر کمتری دارند حتی در مواردی  شکنندگی  بیشتر نسبت به مدل های کم ضخامت دیده شده است.

 باید آگاه بود که به چه منظور قرار است از کابل استفاده شود.

 کابل های آیفون به دو دسته کلی بخش بندی می شوند.

 کابل های با سطح مقطع ۰۴ و ۰۶ برای سیم کشی در آیفون های معمولی صوتی، تلفن و ارتباط داخلی به کار می روند.

 نوع دیگری از کابل ها به نام آیفون فویل دار نیز دارای سطح مقطع ۰۴ و ۰۶ هستند که در آیفون های تصویری کاربرد دارد.

 در این مدل یک لایه  فول روی سیم های پیچیده می شود و مانع از ایجاد نویز در آن ها می گردد، در نتیجه صدا و تصویر بسیار خوب است.

 حتی می توان در آیفون های صوتی جهت دوام و کارایی بهتر از آن ها بهره برد.

 زوج های کابل آیفون ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۵،۲۰  و بالاتر می باشد که به آن ها کابل مخابراتی نیز می گویند.

 نحوه ی  انتخاب

 برای این که بدانیم چه تعداد زوج کابل  برای ما مناسب است باید در سیستم های لوله گذاری واحد به واحد، از تعداد طبقات اطلاع داشته باشیم،

 زیرا تعداد زیاد باید از بالا به پایین افزایش یابد.

 می توان حداکثر زوج مورد نیاز را حساب کرد و یک کابل با همان تعداد زوج برای تمام واحد ها به کار برد.

 اما اگر لوله گذاری جدا از هم و وسیله باکس طبقاتی به باکس اصلی همکف متصل شده باشد کا ر شما بسیار راحت تر است .

 کابل بسته به نوع آیفون انتخاب می‌گردد و کابل دیگر نیز از باکس به پنل جلوی درب منتقل می‌شود.

 سوئیچرها ، منبع تغذیه ، پنل و کابل واحد هادرون باکس اصلی سیم بندی شده است .

انواع سیم و کابل زوجی در سایت آریا نور موجود است.

 

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود