ریموت کنترل تلویزیون

کنترل LCD LG AKB73655814 ریموت کنترل تلویزیون کنترل LCD LG AKB73655814 ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان138,000
ریموت کنترل LCD LG AKB73655814 مناسب تلویزیون LGو دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل LCD LG MKJ32022814 ریموت کنترل تلویزیون کنترل LCD LG MKJ32022814 ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان138,000
ریموت کنترل  LG مناسب تلویزیون LGو دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل ال جی شهاب کشویی کنترل ال جی شهاب کشویی
مشاهده سریع
عشق
‎تومان138,000
ریموت کنترل  شهاب کشویی مناسب تلویزیون شهاب و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل 6710V00090A LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل 6710V00090A LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان79,440
کنترل 6710V00090A LG مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
کنترل مجیک LG AN-MR500 ریموت کنترل تلویزیون کنترل مجیک LG AN-MR500 ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان4,784,400
ریموت کنترل  ال جی مجیک LG AN-MR500 مناسب تلویزیون ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
کنترل 6710V00077T LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل 6710V00077T LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان77,640
کنترل 6710V00077T LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
کنترل 6710V000112V LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل 6710V000112V LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان75,840
کنترل 6710V000112V LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
کنترل 00017H LG LG - 1 کنترل 00017H LG LG - 1
مشاهده سریع
عشق
‎تومان85,560
کنترل 00017H LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد. درجه یک
مشاهده سریع
عشق
کنترل (ریموت) 000124E LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل (ریموت) 000124E LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان73,440
کنترل (ریموت) 000124E LGصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد....
مشاهده سریع
عشق
کنترل(ریموت) 00028S LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل(ریموت) 00028S LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل(ریموت) 00028S LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان74,880
ریموت کنترل(ریموت) 00028S LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل تلویزیون کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل تلویزیون کنترل گلداستار 105-230M ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان80,880
ریموت کنترل  کنترل گلداستار 105-230Mاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
کنترل(ریموت) 6710V00018W LG اصلی LG - 1 کنترل(ریموت) 6710V00018W LG اصلی LG - 1
مشاهده سریع
عشق
‎تومان170,400
ریموت کنترل  کنترل 6710V00018W LG اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
کنترل MKJ30036801 LG LG - 1 کنترل MKJ30036801 LG LG - 1
مشاهده سریع
عشق
‎تومان71,160
ریموت کنترلMKJ30036801 LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد....
مشاهده سریع
عشق
کنترل 6710V00126U LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل 6710V00126U LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان87,840
ریموت کنترل 6710V00112D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
کنترل 6710V00063F LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل 6710V00063F LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان91,560
ریموت کنترل  LG 6710V00126R اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
کنترل (ریموت)6710V00061D LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل (ریموت)6710V00061D LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان85,920
ریموت کنترل  کنترل6710V00061D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته...
مشاهده سریع
عشق
کنترل(ریموت) 6710V00112D LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل(ریموت) 6710V00112D LG ریموت کنترل تلویزیون کنترل(ریموت) 6710V00112D LG ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان86,160
ریموت کنترل  کنترل 6710V00112D LGاصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی...
مشاهده سریع
عشق
کنترل(ریموت) LG 6710V00126R ریموت کنترل تلویزیون کنترل(ریموت) LG 6710V00126R ریموت کنترل تلویزیون کنترل(ریموت) LG 6710V00126R ریموت کنترل تلویزیون
مشاهده سریع
عشق
‎تومان86,160
ریموت کنترل  LG 6710V00126R اصلی مناسب تلویزیون TV ال جی و دارای 1 سال گارانتی خدمات آریانور است و از کیفیتی بالا نسبت به محصولات تقلبی در بازار است این امر موجب شده این کنترل مقاومت بیشتری در مقابل کلید زنی داشته باشد.
مشاهده سریع
عشق
نمایش 1 تا 18 از 18 مورد

ریموت کنترل تلویزیون

ریموت کنترل تلویزیون

 ریموت کنترل کمک میکند تا بتوانید از راه دور بسیاری از وسایل برقی را خاموش و روشن کرده و یا تنظیم و کنترل کنید ، ریموت کنترل تلوزیون نیز این کار را بر عهده دارد ، که شما می توانید از راه دور تلویزیون را خاموش و روشن کرده و یا تغیر شبکه دهید ، و بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید.

 امروزه با پیشرفت تکنولوژی شما می توانید به وسیله گوشی های خود نیز تلویزیون را کنترل کنید ، چون حکم ریموت کنترل تلویزیون را دارد و می توانید از راه دور تمامی فعالیت های لازم را انجام دهید.

 برنامه کنترل تلویزیون های سامسونگ

برند سامسونگ جزو پرفروش ترین لوازم الکتریکی می باشد ،که می توانید از تلویزیون‌های آن نیز که با کیفیت بسیار بالا و صدا و تصویر بسیار عالی هستند ، نام ببرید همچنین شما می توانید به وسیله گوشی های سامسونگ ، تلویزیون سامسونگ را کنترل کنید و حالت ریموت کنترل تلویزیون را برعهده می‌گیرد.

 تلویزیون ها نیز مانند دیگر وسایل از برندهای مختلف تشکیل شده ، که می‌توان از برند سامسونگ ، ال جی ، هواوی ، ناسیونال ، پارس ، صنام و ... نام برد ، که هرکدام از این برندها در اندازه ها و ابعاد مختلف تولید شدند ، که هر کدام از این انواع تلویزیون ها دارای ریموت کنترل دار هستند که به وسیله آن می‌توان تلویزیون را کم و زیاد ، خاموش و روشن و ... کرد.

 برنامه های کنترل تلویزیون یا ریموت تلویزیون نیز موجود هستند ، که می توانید با با نصب کردن این نرم ‌افزار ها کنترل تلویزیون خود را به عهده بگیرید.

ریموت کنترل ها دارای انواع مختلفی هستند و تمامی برند ها دارای کنترل هستند.

انواع ریموت کنترل تلویزیون تمامی برند ها

 ریموت کنترل استارمکس مدل a۱۰۰

 کنترل معمولی تلویزیون های ال جی

 ریموت کنترل کولر گازی گری GREE S

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۱۲۲

 ریموت کنترل جادویی ۲۰۱۹ ال جی

 ریموت کنترل استارست مدل SR_2000HD ACE

 کنترل سینما خانگی سونی مدل ۰۴۷

 ریموت کنترل گیرنده دیجیتال دنای مدل G7818

 کنترل کولر گازی تی سی ال

 ریموت کنترل در پارکینگ زومر کد ۴۰۲۰

 کنترل کولر گازی پنجره ای سامسونگ

و ...

انواع نرم افزار های کنترل تلوزیون

برنامه کنترل تلویزیون AnyMote

 برنامه کنترل تلویزیون Google Home

 نرم افزار Roku

 برنامه ریموت تلویزیون SURE Universal Smart TV Remote

 برنامه Twinone Universal TV Remote

 نرم افزار کنترل تلویزیون Unified Remote

 نرم افزار کنترل تلویزیون Xbox

 برنامه Android TV Remote Control

 برنامه کنترل از راه دور تلویزیون Amazon Fire TV Remote

 نرم افزار تبدیل گوشی به کنترل RCA Universal Remote

انواع ریموت کنترل تلویزیون

 ریموت کنترل استارمکس مدل a۱۰۰

 کنترل معمولی تلویزیون های ال جی

 ریموت کنترل کولر گازی گری GREE S

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۱۲۲

 ریموت کنترل جادویی ۲۰۱۹ ال جی

 ریموت کنترل استارست مدل SR_2000HD ACE

 کنترل سینما خانگی سونی مدل ۰۴۷

 ریموت کنترل گیرنده دیجیتال دنای مدل G7818

 کنترل کولر گازی تی سی ال

 ریموت کنترل در پارکینگ زومر کد ۴۰۲۰

 کنترل کولر گازی پنجره ای سامسونگ

 کنترل کولر گازی هایسنس

 کنترل رسیور مدیا استار

 ریموت کنترل سامسونگ مدل AA59_00581A

 ریموت کنترل ال جی مدل AKB72914276

 ریموت کنترل سونی مدلRM_D959

 کنترل گیرنده دیجیتال مارشال مدل ME_5021

ایرماوس G10S Pro

 کنترل ایکس کروزر

 کنترل گیرنده دیجیتال مارشال مدل ME_885

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۲۵۸

ریموت کنترل سامسونگ کد ۸۸

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۵۵۸

ریموت ایر ماوس سامسونگ مدل ۱۲۹۸

ریموت کنترل تلویزیون سامسونگ کد جی ۶۱

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۴۶۶

ریموت کنترل سامسونگ ۱۲۴۴

 ریموت کنترل سامسونگ مدل ۱۰۷۸ 

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۲۹۵

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۱۲۲

ریموت کنترل تلویزیون سامسونگ کد ۸۲۲

ریموت کنترل سامسونگ مدل ۱۲۳ مناسب برای کولر گازی سامسونگ ریموت کنترل سامسونگ مدل اس

ریموت کنترل سامسونگ کد 1

 ریموت کنترل سامسونگ مدل ۱۲۸ d

ریموت کنترل سامسونگ مدل ۳۲۶

ریموت کنترل سامسونگ کد ۳۳۳

ریموت کنترل کد ۷۸

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۸

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۲۴۴

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۲۸۵

ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۲۶۶

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۱۴۶۶

 ریموت کنترل سامسونگ مدل ۲۵۶

 ریموت کنترل سامسونگ کد ۳۱۷

ریموت کنترل سامسونگ ۱۲۹۸

کنترل تلویزیون پاناسونیک ناسیونال

کنترل تلویزیون پاناسونیک EUR501380

 کنترل تلویزیون اطلس چهاررنگ

کنترل تلویزیون جی وی سی

کنترل تلویزیون صنام پاور وسط

 کنترل تلویزیون صنام ۰۲

کنترل تلویزیون جی وی سی

 کنترل تلویزیون اسنوا اس تی ۰۳۱

و ...

برندهای تلویزیون و کنترل تلویزیون

 سامسونگ ، ال جی ، پارس گراندیک بلر ، آیوا ، پاناسونیک ، سونی ، صنام ، ان ای سی ، شهاب ، جی‌ وی‌ سی ، اسنوا  ، مارشال ، وستل ، توشیبا ، شارپ ، دوو ، پاناروما ، اطلس ، ایکس ویژن ، های‌سنس ، هیتاچی ، تی سی ال ، هیوندا ، سینگل ، جنرال ، آمپریال ، بلست ، هاردستون ، سونیا ، فیلیپس ، سایر برند های ال سی دی و  ال ای دی ، جی پلاس ، کونکا و ... می باشد.

 

 

ادامه مطلبShow less

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود