آیفونی

 • زوجی 04

  زوجی 04

    سیم و کابل زوجی

   کابل های زوجی دارای تعدادی رشته می باشند که برای ارتباطات مختلف این وسیله های الکترونیکی و ارتباطی به برقی کاربرد دارد.

   این کابل  دیگر مانند سیم های برق رشته های  تکی ندارد و فقط یک رشته فلزی در آن به نام هسته سیم همراه با تعداد سیم درون یک  پک به صورت منظم در هم تنیده شده است.

   اگر در حال استفاده از کابل های کراس یا  کابل شبکه برای شبکه کردن دو کامپیوتر باشید ، خواهید دید که در ساختمان داخلی آن ها چهار رشته سیم دو تایی به صورت جفتی به یکدیگر بافته شده اند د و اخل یک کابل قرار داده شده اند.

  کابل هـای زوجـی را می تـوان بـر اسـاس اسـاس تلفـات انرژی سـیگنال بـه علت مجـاورت با یـک مدار دیگـر و تضعیف آن  یا همشـنوایی آن ها مقایسـه نمود.

  یـک کابـل زوجی دارای دو سـیم مسـی با حـدود یـک میلی متر قطر می باشد.

   ایـن دو سـیم بـه طـور جداگانـه عایق شـده و به شـکل مارپیـچ به دور هـم پیچیده اند.

  بـرای عایـق  آن ها از رزیـن فلوئورپلیمـر ، پلی اتیلـن، پلـی وینیـل کلرایـدو و تفلـون اسـتفاده می گردد.

  هدف از تابیدن سیم ها در کابل های زوجی

  هدف  از تابیـدن سـیم ها، کاهـش تداخـل الکتریکـی زوج های مشـابه در اطـراف می باشد و عملکـرد سـیم بـا افزایـش تعـداد پیچـش در طـول واحـد، بهبـود پیدا می کند.

   اگـر دو سـیم مـوازی یکدیگر باشند ، آن گاه تداخـل الکترومغناطیسـی کـه از دسـتگاه های دیگـر همانند موتور ایجاد می  گردد می توانـد باعـث بـه وجود آمـدن نویز یـا تداخل روی سـیمی شـود که به منبـع نویـز نزدیکتـر می باشد.

  این موضـوع منجر به ایجـاد ولتـاژ باالتر در یک سـیم نسـبت بـه سـیم دیگر می گردد.

  مشـکل قبـل بـه خودی خـود منجر به ایجـاد بـار نامتعادل در سـیگنال و شـکل گیری سـیگنال آسـیب دیـده شده و در گیرنده دگرگونی ایجاد می کند.

   اگـر دو سـیم بـه هـم تابیده گردند ، آن گاه اثر تراکمـی تداخل بـر روی هر دو سـیم یکسـان خواهد بود.

  بـا ایـن کار هر سـیم بـه منبع نویز بـرای نیمی از زمـان نزدیک تر و برای نیمـه دیگـر دورتـر می گردد.

   یعنـی در یـک پیـچ یک سـیم به منبـع نویز نزدیک تـر و دیگـری دورتـر می باشد و در پیـچ بعـدی عکـس ایـن موضـوع رخ می دهد، پس می توان نتیجه گرفت  به دلیل از بین رفتن سیگنال های ناخواسته هیـچ دگرگونـی در گیرنده ایجاد نمی شـود .

   

   مزایای سیم و کابل زوجی

   با کمک کابل زوجی می توان به این تعداد کانال ارتباط برقرار کرده و تعدادی وسیله را به یکدیگر متصل نمود ،به طور مثال برای کابل زوجی قاعده و افزایش طول ۳ تا ۴ خط تلفن و در نهایت اتصال شبکه خواهید بود.

   از آن جا که کارهای زوج دارای تعدادی رشته سیم است نمی‌توان برای متصل نمودن وسیله ها و سیم کشی ، سیم های مجزا را حذف نمود.

   ساختمان سیم و کابل زوجی

   کابل های زوجی از فلز مس ساخته شده اند.

  بعضی از آن ها در داخل کابل قوس  بیشتری داشته و منعطف ترند که بر اساس تعداد رشته  ها وزوجیت می باشند.

   تعدادی از آن ها خمیدگی و انعطاف پذیر کمتری دارند حتی در مواردی  شکنندگی  بیشتر نسبت به مدل های کم ضخامت دیده شده است.

   باید آگاه بود که به چه منظور قرار است از کابل استفاده شود.

   کابل های آیفون به دو دسته کلی بخش بندی می شوند.

   کابل های با سطح مقطع ۰۴ و ۰۶ برای سیم کشی در آیفون های معمولی صوتی، تلفن و ارتباط داخلی به کار می روند.

   نوع دیگری از کابل ها به نام آیفون فویل دار نیز دارای سطح مقطع ۰۴ و ۰۶ هستند که در آیفون های تصویری کاربرد دارد.

   در این مدل یک لایه  فول روی سیم های پیچیده می شود و مانع از ایجاد نویز در آن ها می گردد، در نتیجه صدا و تصویر بسیار خوب است.

   حتی می توان در آیفون های صوتی جهت دوام و کارایی بهتر از آن ها بهره برد.

   زوج های کابل آیفون ۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۵،۲۰  و بالاتر می باشد که به آن ها کابل مخابراتی نیز می گویند.

   نحوه ی  انتخاب

   برای این که بدانیم چه تعداد زوج کابل  برای ما مناسب است باید در سیستم های لوله گذاری واحد به واحد، از تعداد طبقات اطلاع داشته باشیم،

   زیرا تعداد زیاد باید از بالا به پایین افزایش یابد.

   می توان حداکثر زوج مورد نیاز را حساب کرد و یک کابل با همان تعداد زوج برای تمام واحد ها به کار برد.

   اما اگر لوله گذاری جدا از هم و وسیله باکس طبقاتی به باکس اصلی همکف متصل شده باشد کا ر شما بسیار راحت تر است .

   کابل بسته به نوع آیفون انتخاب می‌گردد و کابل دیگر نیز از باکس به پنل جلوی درب منتقل می‌شود.

   سوئیچرها ، منبع تغذیه ، پنل و کابل واحد هادرون باکس اصلی سیم بندی شده است .

  انواع سیم و کابل زوجی در سایت آریا نور موجود است.

   

 • زوجی 05

  زوجی 05

  سیم و کابل زوجی 05

   زوج تابیـده سـاده ترین وسـیله انتقال بوده و  شـامل یـک یا چند مولـد الکتریکی می باشد  کـه بـه طـور منظـم بـه هـم پیچیده اند .

  این نـوع کابـل برای انتقـال سـیگنال های آنالوگ و دیجیتال مناسـب می باشد .

   کابـل های زوجی قادرند  حفاظی با روکش فلزی  داشته باشند  کـه کامل آن هـا را احاطه کند  و حتی  می تواننـد  بدون حفـاظ باشـند، هم چنیـن می توان بـه دور مولـد یـک نـوار فلزی( اسـکرین ) پیچید.

  امروزه با الکترونیکی شدن تمامی سیستم ها شاهد اتصالات مختلفی بین دستگاه های مختلف الکترونیکی می باشیم ، مانند اتصال شبکه های کامپیوتری – اتصال کابل های اینترنت و تلفن.

  روش های زیادی برای ارتباط و اتصال دادن دستگاه ها وجود دارد که البته این روش ها به دو گروه کلی بی سیم (Wireless) و یا اتصالات مبتنی بر کابل و سیم (Wire) تقسیم بندی می گردد.

  وقتی صحبت از اتصال فواصل طولانی و گسترده یا ارتباط بدون افت و خیز به میان می آید، بی شک استفاده از انواع کابل ها برای ارتباطات بهتراز ارتباطات بی سیم  خواهد بود .

  زیرا سیم و کابل تحت تاثیرات محیطی قرار نگرفته  و اگر اتصالات به صورت کامل باشد شاهد یک اتصال بدون نویز خواهیم بود.

  در ادامه می پردازیم به این مسئله که چرا  سیم زوجی انقدر   مورد استفاده قرار می گیرد.

  کابل های زوجی متشکل از  تعدادی رشته جهت برقراری ارتباطات گوناگون بین وسیله های الکترونیکی و ارتباطی می باشند که بسیاری از  کار ها را آسان و سهل نموده اند.

   

   این کابل  دیگر مانند سیم های برق دارای  رشته های  تکی نیست  و فقط یک رشته فلزی در آن به نام هسته سیم همراه با تعداد ی سیم درون یک  پک به صورت منظم در هم تنیده و قرار گرفته است.

  هسته ی آن نیز مسی می باشد ، کابل های مخابراتی  از تعداد زوج های گوناگونی تشکیل شده اند اعم از : تک زوج، دو زوج ،چهار زوج و... کابل های زوجی 05 در سایت آریانور جهت تهیه و خرید شما قرار داده شده اند.

  انواع کابل های زوجی:

  دو نوع کابل زوجی وجود دارد

  کابل زوجی حفاظ دار STP

  کابل زوجی بدون حفاظ UTP 

   کابل های زوجی حفاظ دار STP

  کابلهایSTP از سیم های مسی به هم تابیده تشکیل شده اند.

  زوج هـا در یـک فویل یا بافت پوشـیده شـده اند و در نهایـت روکش PVC آن ها را پوشش می دهد که  ایـن فویـل یـا بافت از نفـوذ نویزهـای الکترومغناطیسـی جلوگیـری کرده و مانع از ایجاد  همشنوایی می گردد.

   کابل زوجی بدون حفاظ UTP

   ایـن کابـل شـامل سـیم مسـی رنگـی فاقـد فویـل، یـا بافت به عنـوان مانعـی در برابـر محافظـت از تداخل می باشد.

  سـیم های هـر کابـل تعـداد تاب هـا  و طبقه بندی های متفاوتـی در هر متـر دارند تـا بتوان از القـا جلوگیری نمود.

  رنگ های کابل مخابراتی

  این رشته سیم ها 10 رنگ دارند که به دو دسته 5تایی اصلی و فرعی تقسیم بندی می شوند.

  رنگ های اصلی کابل مخابراتی

  قرمز

  سفید

  زرد

  مشکی

  بنفش

  رنگ های فرعی کابل مخابراتی

  طوسی

  سبز

  آبی

  نارنجی

  قهوه ای

  این رنگ ها قابلیت تشکیل 25 زوج سیم را دارند.

   

  انواع کابل مخابراتی

  کابل های مخابراتی به دو دسته تقسیم می شوند.

  •             کابل مخابراتی هوایی

  •             کابل مخابراتی زمینی

   

  کابل مخابراتی هوایی

  کابل های هوایی دارای مقاومت بیشتری در برابر باد، باران و نور خورشید  نسبت به کابل های زمینی هستند .

  دارای روکش با رنگ مشکی و مناسب استفاده در فضای باز می باشند.

  این کابل ها در مقایسه با کابل های زمینی شکننده تر و با خمش کم تولید شده اند.

   

  کابل مخابراتی زمینی

  روکش آن ها طوسی و مقاومت کمی دارند، به همین خاطر اگر در معرض آفتاب قرار بگیرند دچار پوسیدگی می شوند.

  انعطاف کابل زمینی بالاست.

   مزایای سیم و کابل زوجی

   با کمک کابل زوجی می توان به این تعداد کانال ارتباط برقرار کرده و تعدادی وسیله را به یکدیگر متصل نمود .

  کابل زوجی 05 را می توان در داخل ساختمان با روکش پی وی سی طوسی رنگ به کار برد.

   از آن جا که کارهای زوج دارای تعدادی رشته سیم است نمی‌توان برای متصل نمودن وسیله ها و سیم کشی ، سیم های مجزا را حذف نمود.

   

   ساختمان سیم و کابل زوجی

   کابل های زوجی از فلز مس ساخته شده اند.

  بعضی از آن ها در داخل کابل قوس  بیشتری داشته و منعطف ترند که بر اساس تعداد رشته  ها وزوجیت می باشند.

   تعدادی از آن ها خمیدگی و انعطاف پذیر کمتری دارند حتی در مواردی  شکنندگی  بیشتر نسبت به مدل های کم ضخامت دیده شده است.

  انواع سیم و کابل زوجی در سایت آریا نور موجود است.

  سح مقطع کابل مخابراتی

  مغزی رشته یا قطر هادی می تواند سطح مقطع های 04،05 و 06 را دارا باشد.

  افزایش قطر هادی باعث کابل کشی طولانی تر بدون افت کیفیت می شود.

   

فیلتر توسط
نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

کابل ایفونی

کابل ایفونی

کلیه کابل ایفونی  در دو حالت زمینی و هوایی بسته به جای استفاده، در بازار عرضه میگردد. ساختار کلی زوجی آیفونی از تعدادی رشته سیم مفتولی با روکش PVC می باشد که فضای مابین این رشته سیم های مفتولی و روکش PVC بیرونی، یک طلق نازک یا فویل که اصطلاحا به آن شیلد می گوییم، قرار دارد تا از نویز در کابل جلوگیری می کند. کابل زوجی آیفونی با توجه به جنس رشته سیم های مفتولی در دو مدل مس و آلیاژ مس(به آن CCA می گویند) تولید می شود که با توجه به گران بودن مس فرق قیمتی زیادی با هم دارند.

منظور از کابل زوجی چیست؟

شاید شما عزیزان قبل از خرید اینترنتی کابل تلفن و آیفون ضد نویز شش زوجی فویلدار هادی نور علاقه‌مند باشید با مفهوم زوجی بیشتر آشنا شوید. برای توضیح باید گفت که  زوجی به محصولاتی گفته می‌شود که به مانند سیم‌های برق و… دارای رشته‌های تکی نیستند، نه تنها رشته‌ی فلزی داخلی (هسته سیم) بلکه در داخل یک پک کابل چندین سیم دیگر وجود دارد که منظم به یکدیگر پیچیده شده و زوجی را به وجود آورده است. یکی از مهم ترین کاربردهای سیم و کابل زوجی برقراری ارتباط بین دو یا چند دستگاه الکترونیکی مختلف است به همین علت از زوجی بیشتر برای اتصال خطوط تلفن در ساختمان استفاده می‌شود. تعداد زوج در  زوجی از 2 تا 200 زوج متغییر است.

کابل آیفونی 15 زوج شیلدار 0/6 همانطور که از اسم آن پیداست دارای 30 رشته سیم مفتولی با سطح مقطع 0/6 می باشد که این 30 رشته سیم بصورت 2 به 2 با هم زوج هستند.

کابل ایفونی 2 زوج شیلدار 06 با توجه به تعداد رشته سیمی که دارد عموما در راه اندازی تلفن مجتمع مسکونی و آیفون تصویری کاربرد دارد.

این نوع کابل در برق ساختمان به کار می رود و به دو دسته تقسیم می شود

 آیفون را به طور کلی در برق ساختمان می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. آیفون معمولی، این نوع از کابل ها که در سطح مقطع 0.4 و 0.6 موجود هستند جهت استفاده در سیم کشی آیفون های صوتی و همچنین ارتباط داخلی و گاها تلفن به کار می رود. آیفون فویل دار، این نوع از کابل ها نیز در سطح مقطع 0.4 و 0.6 موجود می باشد و اصولا برای سیم کشی آیفون های تصویری مورد استفاده قرار می گیرند و دلیل این امر آن است که در اینگونه کابل ها بدلیل پیچیده شدن یک لایه فویل روی سیم های مانع از بروز نویز در آیفون ها شده و تصویر و صدای مطلوبی به کاربر می دهد. البته از این نوع کابل نیز می توان در سیم کشی آیفون های صوتی در جهت کارایی بهتر و دوام بیشتر  نیز استفاده کرد. کابل های آیفون به ترتیب در زوج های 3,2, 4,5 ,6 ,8 ,10 ,15 ,20 و بالاتر (البته به کابل های با زوج های بالاتر کابل های مخابراتی می گویند) موجود می باشند.

 

مشخصات کابل تلفن و آیفون شش زوجی فویلدار هادی نور:

•             جنس هادی : فلز مس آنیل شده

•             جنس عایق : پی وی سی

•             رنگ بندی عایق : سفید، آبی، نارنجی، سبز، قهوه‌ای، طوسی و قرمز

•             حفاظ : فویل آلومینیومی متصل به یک رشته سیم ارت یا سیم تخلیه

•             جنس روکش : PVC

•             رنگ روکش بیرونی : سفید

•             بیشینه ظرفیت خازنی متقابل : 100 nf/km

 

اهمیت خرید کابل تلفن شش زوجی فویلدار هادی نور:

باتوجه به ویژگی‌های منحصر به فرد کابل تلفن شش زوجی فویلدار هادی نور بوده است که خرید و استفاده از این محصول باکیفیت را به شما همراهان عزیز توصیه کرده‌ایم. در زیر به برخی از این مزیت‌ها اشاره شده است:

•             فویلدار نمودن این کابل تلفن و آیفون باعث شده است که یکی از مشکلات اساسی مصرف کنندگان حل شود. در یک توضیح مختصر باید گفت اصولاً مسیر عبور کابل‌های تلفن و آیفون در ساختمان به هیچ عنوان نباید از کنار سیم‌های برق باشد به این دلیل که میدان مغناطیسی سیم برق تاثیر منفی بر روی کابل تلفن و آیفون می‌گذارد و به اصطلاح باعث ایجاد نویز می‌شود. این محصول با استفاده از فویل محافظ خود اجازه تاثیر گذاشتن میدان مغناطیسی سیم‌های برق بر روی کابل را نمی‌دهد و به عبارتی دیگر به عنوان کابل تلفن و آیفون ضد نویز شناخته می‌شود.

•             همچنین چون از این محصولات برای اتصال ADSL هم استفاده می‌شود، وجود فویل محافظ ضد نویز باعث می‌شود انتقال اطلاعات با سرعت بالا و بدون قطعی و هرگونه اختلال انجام شود.

•             با توجه به اینکه کابل‌ها در زیر زمین و یا روی تجهیزات فلزی نصب می‌شوند نباید هیچگونه اتصال الکتریکی بین هادی و زمین برقرار گردد به عبارت دیگر، باید ولتاژ روی بدنه‌ی عایق نسبت به زمین صفر باشد. به همین منظور برای محافظت هرچه بیشتر از محصول، عایق باکیفیتی با جنس P.V.C (پلی وینیل کلراید) استفاده شده است. بدلیل خاصیت خود خاموش کنی شعله، از این جنس عایق برای عایق بندی بیشتر سیم و کابل‌های موجود در بازار استفاده می‌شود.

•             این محصول با استفاده از فلز مس آنیل شده تولید شده است که به نسبت نمونه‌های با مغزی آلومینیومی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. برای بیان اهمیت این موضوع باید گفت این محصول با سرعت بیشتری قابلیت انتقال اطلاعات را دارد و برخلاف محصولات آلومینیومی در صورت قرار گرفتن در مجاورت سایر فلزات اکسیده نمی‌شود.

 

 

 

ادامه مطلب

تنظیمات

اشتراک گذاری

منو

برای ذخیره موارد محبوب خود یک حساب در آریانور ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست علاقه مندی های یک حساب رایگان ایجاد کنید.

ورود